Bản tin Trường Anh Ngữ MK  – Iloilo, Philippines – Tuần 02 (Tháng 11/2017)