Trở thành người dẫn đường và là tổ chức giáo dục tốt nhất trong việc cung cấp giảng dạy tiếng Anh chất lượng như một ngôn ngữ thứ hai tại Iloilo, Philippines.

Tất cả các học sinh từ các quốc gia, sau khi theo học từ trường đều có khả năng Anh ngữ phản xạ cao và có American Accent.

vision