Ngày thứ 6 cuối cùng của tháng luôn là ngày kiểm tra định kỳ giúp giáo viên đánh giá sự tiến bộ và điểm mạnh, điểm yếu của mỗi học viên nhằm điều chỉnh theo đúng trình độ thực tế của mỗi cá nhân. Đây là một bài kiểm tra tổng quát các kỹ năng và tất cả học viên đều được yêu cầu phải tham gia trong suốt quá trình học.
Dưới đây là một số hình ảnh Monthly Test cuối tháng vào thứ 6 tuần qua của trường anh ngữ MK.