Khóa Học TOEIC

– Là khóa học đặc biệt lấy chứng chỉ dành cho học sinh cần học và chuẩn bị thi TOEIC để phục vụ mục đích học tập/ hoặc đi làm.

–  Để đảm bảo số điểm đầu ra, học sinh phải tuân thủ các quy định của trường bao gồm bảo đảm đầy đủ các buổi lên lớp, hoàn thành bài tập về nhà, không vắng tại các giờ tự học, …

– Số giờ học cho học sinh TOEIC như sau

6 hours 1 : 1 2 hours Dinner time