Số lượng tối đa cho mỗi lớp nhóm là 5 học viên để tăng sự tương tác giữa học viên và giáo viên