ESL 4 – ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE PROGRAM NO.4

Điều khác nhau ở các khóa ESL là số giờ học trong ngày.

ESL No.4 có số giờ học sau

5 hours ( 1 : 1 ) 3 hours ( 1 : 4 ) 2 hours Dinner time