ESL 3 – ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE PROGRAM NO.3

Điều khác nhau ở các khóa ESL là số giờ học trong ngày

ESL No.3 có số giờ học sau

5 hours ( 1 : 1 ) 2 hours ( 1 : 4 ) 2 hours Dinner time