ESL 1 – English as a Second Language program No.1

Điều khác nhau ở các khóa ESL là số giờ học trong ngày

ESL No.1 có số giờ học sau

 4 hours ( 1 : 1 )  2 hours ( 1 : 4 ) 2 hours Dinner time